Quy định mới về liên thông, thực hiện theo thông tư 08/2015/TT-BGDĐT, Neu

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Khoa Đại học Tại chức

––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 08  tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Quyết định số 886/QĐ-ĐHKTQD ngày 04 tháng 6 năm 2015 v/v ‘Quy định các môn thi tuyển sinh Hệ liên thông từ trình độ TCCN, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học’

 

Thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ‘Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐTngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo’,  Hiệu trưởng  Nhà trường  đã có Quyết định số 886/QĐ-ĐHKTQD ngày 04 tháng 6 năm 2015 v/v ‘Quy định các môn thi tuyển sinh Hệ liên thông từ trình độ TCCN, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học’

Theo Quyết định này các môn thi tuyển sinh cho các hệ nói trên được thay thế cho các môn thi được quy đinh trong thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học số 307/TB-ĐH KTQD ngày 19/3/2015 và có hiệu lực cho các kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông từ tháng 09 năm 2015.

          Nội dung của Quyết định xin xem chi tiết fiel đính kèm => TẠI ĐÂY
>> Tuyển sinh Liên thông Đại Học Kinh Tế Quốc Dân hình thức VLVH
>> Tuyển sinh Liên thông Đại Học Bách Khoa Hà Nội hình thức VLVH
>> Tuyển sinh Liên thông Đại Học, văn bằng 2 – Học Viện Tài Chính hình thức VLVH
>> 6 lợi ích khi học liên thông Đại Học Bách Khoa Hà Nội
>> Những lợi ích khi bạn tham gia học tại Nou.edu.vn