Liên thông hệ vừa làm vừa học, một lựa chọn đúng đắn cho đối tượng muốn học liên thông

Liên thông Đại học là một chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục phê duyệt vào năm 2006 nhằm đáp ứng nhu cầu của người học muốn nâng cao, kiến thức trình độ của mình từ bậc Trung cấp, … Đọc tiếp

Thông tư 05/2012/TT-BNV, quy định giá trị bằng cấp trong tổ chức hành chính

BỘ NỘI VỤ Số: 05/2012/TT-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông … Đọc tiếp

1 2 3